جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > نفرولوژی  

  مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

بخش نفرولوژی  Nephrology  

مکان فیزیکی: ساختمان شماره 2 ،طبقه 3

تعداد تخت فعال :19

رئیس بخش:آقای دکتر میلادی پور

سرپرستار بخش:خانم حاجی حیدری 

معاون آموزشی بخش  دکتر میلادی پور:

خدمات بخش:بیوبسی کلیه-آندوسکپی-کلونوسکپی-

برونکوسکپی-سونوگرافی-ct اسکن-ارسال نمونه پاتولوژی

و آزمایش-تعبیه AVF و پریماکت و شالدون گذاری ارسال به دیالیز

تلفن داخلی208-207:

تلفن مستقیم-:

ساعت ملاقات:به دلیل کرونا ممنوع است

 

 

 

 

 

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.