جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه ارولوژیست  

        مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر مجید علی عسگری
تخصص:متخصص
نوع تخصص: ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر سید یوسف حسینی
تخصص:متخصص
نوع تخصص:ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

orcid

رزومه

دکتر فرید دادخواه
تخصص:متخصص
نوع تخصص:ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر محمد سلیمانی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکترعلیرضا لاشیئ
تخصص:متخصص-فلوشیپ
نوع تخصص:ارولوژي ( جراحی کلیه و مجاری ادراری ) - اندویورولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر نوید  معصومی گنجگاه 
تخصص:متخصص
نوع تخصص:ارولوژي
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.