برنامه کارگاههای آموزشی سال 98

 

اسامی

محتوا

مدرس

زمان برگزاری

گروه هدف

نام کارگاه

ردیف

پیوست

پیوست

زهرا دین پژوه

98/2/29

دستیاران قلب مرکز

پایگاه اطلاعاتی Pubmed

1

پیوست

پیوست

زهرا دین پژوه

98/3/5

دستیاران قلب مرکز

پایگاه اطلاعاتی Clinical key

2

پیوست

پیوست

زهرا دین پژوه

98/3/12

دستیاران قلب مرکز

پایگاه اطلاعاتیGoogle Scholar

3

پیوست

پیوست

زهرا دین پژوه

98/4/16

دستیاران قلب مرکز

پایگاه اطلاعاتیEmbase

4

پیوست

پیوست

زهرا دین پژوه

98/4/23

دستیاران قلب مرکز

پایگاه اطلاعاتی  Uptodate

5

پیوست

پیوست

زهرا دین پژوه

98/5/6

دستیاران قلب مرکز

پایگاه اطلاعاتیEndnote 

6

پیوست پیوست

زهرا دین پژوه

98/7/8

دستیاران قلب مرکز

پایگاه اطلاعاتی Clinical key

 7
پیوست پیوست

زهرا دین پژوه

98/7/16

دستیاران داخلی مرکز

پایگاه اطلاعاتی Clinical key

 8

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب