لیست اخبار صفحه :1
فراخوان عودت کتب در امانت
کتابخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس

فراخوان عودت کتب در امانت

با توجه به لزوم امانت دهی مستمر کتب مرکز و نیاز به بازگشت منابع امانت داده شده در زمان مقرر به منظور بهره مندی سایر متقاضیان، بدینوسیله خواهشمند است منابع امانت گرفته خود را حداکثر تا تاریخ 1401/09/30 به کتابخانه مرکز بازگردانده و یا برای تمدید آن اقدام فرمایید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب