دکتر رامین طلایی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:گوارش و کبد
مرتبه علمی:دانشیار
مرتبه علمی
Google Scholar

Scopus

دکتر نعمت اله رستمی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:هماتولوژي - آنکولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

دکتر ساسان توانا
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:ریه
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

 
 
دکتر فروغ  فرقانی 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:گوارش و کبد
مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

 Scopus

دکترمریم  قاضی زاده 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:هماتولوژی آنکولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

دکتر مهران لک 
تخصص: متخصص
نوع تخصص:عفونی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

orcid

  دکتر لیلا  باقری
تخصص:متخصص
نوع تخصص: داخلی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

 دکتر مهنا کاظم پور
تخصص:متخصص
نوع تخصص: داخلی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

دکتر لادن صفائیان نائینی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:ریه
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

  Scopus