دکتر سید احمد  رئیس السادات
تخصص:متخصص
نوع تخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus