دکتر شهلا رودپیما

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب اطفال

مرتبه علمی:استاد

 مشاهده رزومه

دکترعبدالرحیم قاسمی

تخصص: فوق تخصص

نوع تخصص: قلب اطفال

مرتبه علمی:استادیار

 مشاهده رزومه 

دکتر کوروش وحید شاهی 
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص: قلب اطفال
 مرتبه علمی:دانشیار

مشاهده رزومه 

دکتر  محمدرضا خلیلیان 
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص: قلب اطفال
 مرتبه علمی:استادیار

مشاهده رزومه 

 

دکتر فریبا علایی

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب اطفال

مرتبه علمی:استادیار