چهارشنبه ١٩ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد توسعه تحقیقات بالینی > جلسات شورای پژوهشی > صورتجلسه های 96 > صورتجلسه ٩٦.١٠.٢٥  
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.