يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشهای تشخیصی درمانی > بخشهای بستری > آی سی یو جراحی قلب بزرگسال  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

بخش آی سی یو بزرگسال Icu/oh

  

مکان فیزیکی ساختمان شماره 2 طبقه دوم مجاور بخش قلب اطفال:

تعداد تخت فعال 12:

رئیس بخش آقای د کتر فتحی-آقای دکتر بهشتی:

سرپرستار بخش:خانم رقیه عابدیان کاسگری

معاون آموزشی بخش خانم دکتر فروغی:

خدمات بخش :   AST,VSDجراحی قلب کرونریCABGو دریچه(MVR,AVR,TVR,PVR) بنتال و گذاشتن پیس میکر

تلفن داخلی:311-310

تلفن مستقیم22074091- الی 9:

ساعت ملاقاتنداریم:

 
   

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.