يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه نفرولوژی  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

 

دکتر امیر حسین میلادی پور

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بیماریهای کلیه و فشارخون )   

مرتبه علمی:دانشیار

Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر امیرحسام علیرضائی

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي ( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:دانشیار

Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر رزیتا ابوالقاسمی

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي ( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر امیر حسین فاضلی

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بالغین)

مرتبه علمی:

Google Scholar

scopus

رزومه
 

دکتر علی رستمی اصل 

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بالغین)

مرتبه علمی:

Google Scholar

scopus

رزومه
   

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.