جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه جراحی عمومی و توراکس  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر ناصر ملک پور علمداری
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص:جراحي عمومي- جراحی  عروق
مرتبه علمی:دانشیار
 Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر  مجتبی جواهرزاده
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی توراکس-قفسه سینه
 مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر فرزانه ابراهیمی فرد
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص:جراحي عمومي- جراحی  لاپاروسکوپی
مرتبه علمی:دانشیار
 Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر بابک ثابت دیوشلی
تخصص:متخصص
نوع تخصص:جراحی عمومی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

رزومهدکتر برمک قلی زاده 
تخصص:متخصص
نوع تخصص:جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

 
دکتر عادل زینال پور
تخصص:متخصص
نوع تخصص:جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

 
 دکتر نسرین رحمانی جو
تخصص:فوق تخصص 
نوع تخصص:جراحی توراکس
مرتبه علمی:
Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

 

   
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.