يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه جراحی قلب و عروق  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر منوچهر حکمت
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق 
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر محمود بهشتی منفرد
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopu

رزومه

دکتر زهرا انصاری اول
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق 
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

orcid

رزومه

دکتر سید محسن میرحسینی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
مرتبه علمی: دانشیار 
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر رامین بقایی طهرانی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
رتبه علمی:دانشیار
Google Scholar
 

Scopus

رزومه

دکتر مهنوش فروغی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق 
مرتبه علمی:دانشیار

 Google Scholar

Scopus

orcid

رزومه

 
دکتر حمید قادری
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
رتبه علمی:
Google Scholar
 

Scopus

رزومه

  

 

دکترعلیرضا  امیدی فرزین
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
رتبه علمی:
Google Scholar

Scopus

رزومه

 

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.