جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه داخلی  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر رامین طلایی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:گوارش و کبد
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

 
 دکتر ساسان توانا
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:ریه
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

 
   دکتر علیرضا خفاف
 تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: گوارش و کبد بالغین 

مرتبه علمی:

Google Scholar

Scopus

رزومه

 
دکتر مهران لک 
تخصص: متخصص
نوع تخصص:عفونی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

orcid

رزومه

دکترمریم  قاضی زاده 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:هماتولوژی آنکولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

 

دکتر مسعود ابراهیمی
 تخصص: تخصص
نوع تخصص: عفونی
مرتبه علمی:فلوشیپ عفونت در سرطان و پیوند اعضاء
Google Scholar

Scopus

رزومه
دکترفاطمه رحمانی  
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:غدد 
مرتبه علمی:
Google Scholar

Scopus

رزومه

   
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.