يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه قلب  

       مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر حبیب اله سعادت  
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر  محمد حسن نمازی  
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر مرتضی صافی 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر حسین وکیلی

تخصص :متخصص- فلوشیپ

نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی

مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکترعبدالحمید باقری
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکترمحمد خانی
تخصص: متخصص
نوع تخصص قلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
مرتبه علمی : دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر فریبا بیات
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق- اکوکاردیوگرافی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

Scopus

orcid

رزومه

دکتر محمدعلی اکبرزاده
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص:قلب و عروق- الکتروفیزیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار
Google Scholar 

Scopus

orcid

رزومه

دکتر سعید علیپورپارسا
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر عیسی خواهشی بناب
تخصص:متخصص
نوع تخصص: قلب و عروق
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر  وحید اسلامی 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار 
Google Scholar

Scopus

رزومه

 
دکتر مریم  طاهرخانی
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

 دکتر سپیده جعفری نائینی 
تخصص:متخصص قلب
نوع تخصص: فلوشیپ نارسایی قلب 
مرتبه علمی:
Google Scholar

Scopus

رزومه

 

دکتر مهدی پیشگاهی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:
Google Scholar

Scopus

رزومه

 

 
دکتر خدیجه بایرام نژاد 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: قلب و عروق
مرتبه علمی:
Google Scholar

Scopus

رزومه
دکتر هاله حسینی فروتن  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: قلب و عروق
مرتبه علمی:
Google Scholar

Scopus

رزومه
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.