جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه اورژانس  

       مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر شیدا ملکیان 
-Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر معصومه آخوندی قهرودی 
 پزشک عمومی اورژانس

Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر شاهین بابا محمدی  
پزشک عمومی اورژانس 
 

Google Scholar

Scopus

رزومه

 
دکتر رضا علی نیا
پزشک عمومی اورژانس

Google Scholar

Scopus

رزومه

 
دکتر سعید صارمی 
پزشک عمومی اورژانس 

Google Scholar

Scopus

رزومه

 
دکتر زهرا گازرانی فراهانی 
پزشک عمومی اورژانس

Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر یاسر بلوکی مقدم 
پزشک عمومی اورژانس 

Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر هلاله ربیعی 
پزشک عمومی اورژانس 

Google Scholar

Scopus

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.