يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه بیهوشی  

       مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر علی دباغ 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی قلب
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

دکتر کمال فانی  
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی قلب
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر  محمد فتحی 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی مراقبت های ویژه
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

رزومه

 
 
 
دکتر نیلوفر مسعودی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

 
دکتر نوید نورائی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

رزومه

 

 

دکتر حسن تقی زاده
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus
رزومه
 
 
 دکتر ایمان بندر چی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus
رزومه
 
دکتر بابک حقیقت
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus
رزومه
 
دکتر حسن عباسی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus
رزومه
 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus
رزومه
 
 دکتر ستاره صفاتی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:
Google Scholar
scopus
رزومه
   
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.