يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان پزشکی قانونی  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

 

 دکتر بابک مصطفی زاده 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استاد

رزومه
 

دکتر فریده خدابنده 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:دانشیار

رزومه

 

دکتر محمدعلی امام هادی 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:دانشیار

رزومه
 

دکتر فارس نجاری

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.