جمعه ٠٦ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه قلب کودکان  

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر کوروش وحید شاهی 
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص: قلب اطفال
 مرتبه علمی:دانشیار

Google Scholar

scopus

رزومه

رزومه

دکتر  محمدرضا خلیلیان 
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص: قلب اطفال
 مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

 

دکتر فریبا علایی

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب اطفال

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

 

  دکتر حسن زمانی

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب اطفال

مرتبه علمی:

Google Scholar

scopus

رزومه

 

 

دکتر تهمینه طهوری

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب اطفال

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

   

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.