آقای رضا شکری 
 

   مدیرخدمات پرستاری 

                                                                رتبه علمی:کارشناس پرستاری

تلفن تماس

                                          آدرس پست الکترونیک  

 

 

 

فایل‌ها