ارتباط با مدیر پرستاری

 

مدیر پرستاری: آقای رضا شکری   

ایمیل:   

 

تلفن: 22074102 

 

فایل‌ها