پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه داخلی  
 
دکتر رامین طلایی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:گوارش و کبد
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر نعمت اله رستمی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:هماتولوژي - آنکولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر ساسان توانا
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:ریه
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

 
 دکتر فروغ  فرقانی 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:گوارش و کبد
مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

 Scopus

رزومه

دکترمریم  قاضی زاده 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:هماتولوژی آنکولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر مهران لک 
تخصص: متخصص
نوع تخصص:عفونی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

orcid

رزومه

  دکتر لیلا  باقری
تخصص:متخصص
نوع تخصص: داخلی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

 دکتر مهنا کاظم پور
تخصص:متخصص
نوع تخصص: داخلی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

رزومه

دکتر لادن صفائیان نائینی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:ریه
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

  Scopus

رزومه

 
 
 
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.