دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > حوزه ریاست > حوزه مدیریت > مدیریت مرکز  

 

آقای دکتر بهرام بنده یزدانی 

  پزشک عمومی 

تلفن تماس:02122083115

فکس دبیرخانه : 02122074101

آدرس پست الکترونیک: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.