پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه رادیولوژی  

 

دکتر ترانه فقیهی لنگرودی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر عباس ارجمند شبستری  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر سارا بشارت
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر  سید آرش مهدوی اناری   
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.