يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > اعتبار بخشی > استراتژیک > ارزش ها  

ارزش ها

 

  • احترام به شأن و کرامت بیماران و کارکنان

  • تصمیم گیری مشارکتی مبتنی بر شواهد و داده ها

  • ایمنی بیماران و کارکنان

  • رعایت حقوق گیرندگان خدمت

  • مسئولیت پذیری، پاسخگویی، همدلی و صداقت در عملکردها

  • عدالت محوری

  • تکیه بر اهداف تعالی سازمانی

  • خلاقیت و نوآوری

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir

Affiliation:

Clinical Research Development Center, Shahid Modarres Educational hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

آدرس فارسی:

واحد توسعه پژوهشهای بالینی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.