دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان پزشکی قانونی  

 اسامی هیات علمی مرکز پزشکی،آموزش و درمانی شهید مدرس 

 

 دکتر بابک مصطفی زاده 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استاد

رزومه
 

دکتر فریده خدابنده 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:دانشیار

رزومه

 

دکتر محمدعلی امام هادی 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:دانشیار

رزومه
 

دکتر فارس نجاری

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استادیار

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir