دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیات علمی مرکز > پزشکان گروه قلب کودکان  

 

دکتر شهلا رودپیما

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب اطفال

مرتبه علمی:استاد

Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

دکترعبدالرحیم قاسمی

تخصص: فوق تخصص

نوع تخصص: قلب اطفال

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

orcid

رزومه

دکتر کوروش وحید شاهی 
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص: قلب اطفال
 مرتبه علمی:دانشیار

Google Scholar

scopus

رزومه

رزومه

دکتر  محمدرضا خلیلیان 
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص: قلب اطفال
 مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

دکتر فریبا علایی

تخصص: فوق تخصص 

نوع تخصص:قلب اطفال

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

رزومه

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 

آدرس:تهران -بزرگراه یادگار امام،تقاطع سعادت آباد

تلفن : 98-22074087
پست الکترونیک : Modarres@sbmu.ac.ir