دکتر حبیب اله سعادت  
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

دکتر  محمد حسن نمازی  
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

دکتر مرتضی صافی 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

دکتر حسین وکیلی

تخصص :متخصص- فلوشیپ

نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی

مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

دکترعبدالحمید باقری
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

Scopus

دکترمحمد خانی
تخصص: متخصص
نوع تخصص قلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
مرتبه علمی : دانشیار
Google Scholar

Scopus

 
دکتر فریبا بیات
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق- اکوکاردیوگرافی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

Scopus

دکتر محمدعلی اکبرزاده
تخصص: فوق تخصص
نوع تخصص:قلب و عروق- الکتروفیزیولوژی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar 

Scopus

orcid

دکتر سعید علیپورپارسا
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

دکتر عیسی خواهشی بناب
تخصص:متخصص
نوع تخصص: قلب و عروق
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

 
دکتر  وحید اسلامی 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus

 
دکتر مریم  طاهرخانی
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus