پزشکان هیات علمی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس 1396 

 

دکتر مرتضی صافی 
 قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی