دکتر علی دباغ 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی قلب
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

scopus

orcid

دکتر کمال فانی  
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی قلب
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

دکتر  محمد فتحی 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی مراقبت های ویژه
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

دکتر حسینعلی جلوه مقدم  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

 
دکتر نیلوفر مسعودی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

orcid

دکتر نوید نورائی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus