دکتر حسن ارگانی

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:استاد

Google Scholar

scopus

 دکتر سید احمد تارا

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus

 

دکتر امیر حسین میلادی پور

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي( بیماریهای کلیه و فشارخون )   

مرتبه علمی:دانشیار

Google Scholar

scopus

دکتر امیرحسام علیرضائی

تخصص:فوق تخصص

نوع تخصص:نفرولوژي ( بیماریهای کلیه و فشارخون )

مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar

scopus