دکتر ناصر ملک پور علمداری
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص:جراحي عمومي- جراحی  عروق
مرتبه علمی:استادیار
 Google Scholar

scopus

دکتر  مجتبی جواهرزاده
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی توراکس-قفسه سینه
 مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

دکتر فرزانه ابراهیمی فرد
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص:جراحي عمومي- جراحی  لاپاروسکوپی
مرتبه علمی:دانشیار
 Google Scholar

scopus

دکتر بابک ثابت دیوشلی
تخصص:متخصص
نوع تخصص:جراحی عمومی
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

scopus

دکتر  برمک قلی زاده 
تخصص:متخصص
نوع تخصص:جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار
Google Scholar

scopus

orcid