دکتر ناصر ملک پور علمداری
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص:جراحي عمومي- جراحی  عروق
مرتبه علمی:استادیار
 مشاهده رزومه
دکتر  مجتبی جواهرزاده
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی توراکس-قفسه سینه
 مرتبه علمی:دانشیار
مشاهده رزومه
دکتر فرزانه ابراهیمی فرد
تخصص: متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص:جراحي عمومي- جراحی  لاپاروسکوپی
مرتبه علمی:دانشیار
 مشاهده رزومه
دکتر بابک ثابت دیوشلی
تخصص:متخصص
نوع تخصص:جراحی عمومی
مرتبه علمی:دانشیار
مشاهده رزومه
دکتر  برمک قلی زاده 
تخصص:متخصص
نوع تخصص:جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده رزومه