دکتر منوچهر حکمت
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق 
مرتبه علمی:دانشیار
 مشاهده رزومه
دکتر محمود بهشتی منفرد
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر زهرا انصاری اول
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق 
مرتبه علمی:استادیار
 مشاهده رزومه 
دکتر سید محسن میرحسینی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
مرتبه علمی: دانشیار 
مشاهده رزومه 
دکتر محمد مسعود مجیدی تهرانی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: جراحی قلب و عروق 
مرتبه علمی:استادیار
 مشاهده رزومه
دکتر مهنوش فروغی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق 
مرتبه علمی:دانشیار

  مشاهده رزومه

دکتر رامین بقایی طهرانی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:جراحی قلب و عروق
رتبه علمی:دانشیار
مشاهده رزومه