دکتر مجید علی عسگری
تخصص:متخصص
نوع تخصص: ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه
دکتر سید یوسف حسینی
تخصص:متخصص
نوع تخصص:ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه
دکتر فرید دادخواه
تخصص:متخصص
نوع تخصص:ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
  مشاهده رزومه
دکتر محمد سلیمانی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکترعلیرضا لاشیئ
تخصص:متخصص-فلوشیپ
نوع تخصص:ارولوژي ( جراحی کلیه و مجاری ادراری ) - اندویورولوژی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
 
   دانلود فایل : Dr Asgari_CV.doc           حجم فایل 106 KB