دکتر مجید علی عسگری
تخصص:متخصص
نوع تخصص: ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

دکتر سید یوسف حسینی
تخصص:متخصص
نوع تخصص:ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

orcid

دکتر فرید دادخواه
تخصص:متخصص
نوع تخصص:ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:استاد
Google Scholar

Scopus

دکتر محمد سلیمانی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: ارولوژي (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
مرتبه علمی:دانشیار
Google Scholar

Scopus

دکترعلیرضا لاشیئ
تخصص:متخصص-فلوشیپ
نوع تخصص:ارولوژي ( جراحی کلیه و مجاری ادراری ) - اندویورولوژی
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

Scopus