دکتر رامین طلایی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:گوارش و کبد
مرتبه علمی:دانشیار
مرتبه علمی
مشاهده رزومه
دکتر نعمت اله رستمی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:هماتولوژي - آنکولوژی
مرتبه علمی:استادیار
 مشاهده رزومه
دکتر ساسان توانا
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:ریه
مرتبه علمی:دانشیار
مشاهده رزومه 
دکتر اشرف علی مددی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص: غدد
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه  
دکترمریم  قاضی زاده 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:هماتولوژی آنکولوژی
مرتبه علمی:استادیار
  مشاهده رزومه
دکتر مهران لک 
تخصص: متخصص
نوع تخصص:عفونی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه 
  دکتر لیلا  باقری
تخصص:متخصص
نوع تخصص: داخلی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
 دکتر مهنا کاظم پور
تخصص:متخصص
نوع تخصص: داخلی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر لادن صفائیان نائینی
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:ریه
مرتبه علمی:استادیار

  مشاهده رزومه  

دکتر فروغ  فرقانی 
تخصص:فوق تخصص
نوع تخصص:گوارش و کبد
مرتبه علمی:استادیار

  مشاهده رزومه