دکتر ترانه فقیهی لنگرودی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر عباس ارجمند شبستری  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار
مشاهده رزومه
دکتر سارا بشارت
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر  سید آرش مهدوی اناری   
تخصص:متخصص
نوع تخصص: رادیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه