دکتر علی دباغ 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی قلب
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه
دکتر کمال فانی  
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی قلب
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر  محمد فتحی 
تخصص:متخصص - فلوشیپ
نوع تخصص: بيهوشي - بیهوشی مراقبت های ویژه
مرتبه علمی:دانشیار
مشاهده رزومه
دکتر حسینعلی جلوه مقدم  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
 
دکتر نیلوفر مسعودی
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر نوید نورائی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: بيهوشي
مرتبه علمی:دانشیار
مشاهده رزومه