دکتر سیدعباس  میرافشاریه
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر بهرنگ کاظمی نژاد
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر تهمینه ملاشریفی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه
دکتر آتوسا غریب  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
مشاهده رزومه