دکتر سیدعباس  میرافشاریه
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

دکتر تهمینه ملاشریفی 
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus

orcid

دکتر آتوسا غریب  
تخصص:متخصص
نوع تخصص: پاتولوژي ( آسیب شناسی )
مرتبه علمی:استادیار
Google Scholar

scopus