اسامی هیات علمی مرکز پزشکی،آموزش و درمانی شهید مدرس 

 

 دکتر بابک مصطفی زاده 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:دانشیار

 مشاهده رزومه

دکتر شهروز کاظمی اسفه  

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استادیار

 مشاهده رزومه

 

دکتر شهروز کاظمی اسفه  

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استادیار

 مشاهده رزومه
 

دکتر فریده خدابنده 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:دانشیار

مشاهده رزومه

 

دکتر فارس نجاری

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استادیار

 مشاهده رزومه
  دکتر محمدعلی امام هادی 

تخصص:متخصص

نوع تخصص:پزشکی قانونی

مرتبه علمی:دانشیار

 مشاهده رزومه